The website is being worked on ... The program will fully begin in October 2023

+91 87389 84643
sunilsahanivaranasi@gmail.com

Happy woman,
happy whole family,
all community
and whole
village

My home is my village

Education and social program for rural Indian women

Indické ženy se většinou nechtějí stěhovat za prací do měst. Mají své domovy rády, ale na vesnici je téměř mizivá možnost práce /mimo tu na vlastním domácím hospodářství/ a život v mnohémh těžší, než ve městě. Potřebují ponejvíce pomoc v oblastech ženského zdraví, pracovních příležitostí. Chcete se zapojit a také pomoci? Osobně tady na místě, nebo finančním darem? 

Indian women generally do not want to move to cities for work. They like their homes, but the possibility of work in the village is almost negligible (except on one's own household) and life is in many ways more difficult than in the city. They need the most help in the areas of women's health, employment opportunities. Want to get involved and help too? In person here on the spot, or with a financial donation?

Education

We want to organize educational lectures in women's health topics.
More >>

A small factory with handicrafts

in a remote village is a path to financial self-sufficiency for local women.
Preparing

Adopt a woman with her live story

Donate to her treatment, or a 3-month sewing school.
Stories >>

Volunteering

Come directly to India and help here on the ground.
More >>

I love the Indian countryside. It brings me back to the essence and simplicity of life. Local self-sufficiency, independence from the global system, ecology, sustainability... I think we have a lot to learn from India in Europe. The consumerist and materialistic way of life of Euro-American culture owes a lot to third world countries. Let's do even just a little to rebalance. Let's help, inspire, start... The first steps are usually the hardest. For several months now, we have been intensively visiting villages /many remote several tens of kilometers inland/, talking to women and finding out how they live, what they need..., what they lack. What and how can we convey to them? Our intention goes in two directions. The first is health care for women. And the second is folk crafts, on the basis of which women can become more financially self-sufficient. We have experience with both from the Czech Republic and both are equally important to us. The project is being created, like everyone in India 🙂 very slowly but surely ... Welcome to our world. You are in it with us at the beginning...
Renata and Sunil Sahani

Miluju indický venkov. Vrací mě k podstatě a jednoduchosti života. Lokální soběstačnost, nezávislost na globálním systému, ekologie, udržitelnost ... Myslím, že se máme v Evropě od Indie, co učit. Konzumní a materialistický způsob života euroamerické kultury zemím třetího světa mnohé dluží. Pojďme udělat třeba i jen málo pro opětovnou rovnováhu. Pomožme, inspirujme, nastartujme ... První kroky bývají nejtěžší. Již několik měsíců navštevujeme intenzivně vesnice /mnohé odlehlé několik desítek kilometrů ve vnitrozemí/, mluvíme s ženami a zjišťujeme, jak žijí, co potřebují ..., co jim schází. Co a jak my jim můžeme zprostředkovat? Náš záměr jde dvěmi směry. První je zdravotní péče pro ženy. A druhý lidová řemesla, na jejich základě mohou být ženy finančně soběstačnější. S obojím máme zkušennost z ČR a oboje je pro nás stejně důležité. Projekt se tvoří, jako ostatně všechno v Indii 🙂 velmi pomalu, ale jistě. Vítejte v našem světě . Jste v tom s námi od začátku ...
Renata a Sunil Sahani